salam salam2
مراکز باز جهت ثبت نام آزمونiBT
مراکز باز جهت ثبت نام تافل اینترنتی iBT - به روز شده در 09:32 1399/05/25 ( 4 دقیقه قبل )
محتویات این صفحه هر 10 دقیقه به روز رسانی می شود.
(زمان هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند Late بوده و هزینه آن 250 دلار می باشد.)


Tehran:
Allameh Sokhan: 6 September,12 September,26 September,10 October,7 November,19 December,20 December,9 January,16 January,30 January,31 January
Amirbahador Educational Complex: 6 September,10 October,17 October,24 October,7 November,14 November,5 December,19 December,20 December,9 January,16 January,30 January,31 January
NOET (Sazman Sanjesh): 22 August,23 August,6 September,19 September,21 November,29 November,5 December,6 December,12 December,19 December,20 December,9 January,30 January
Zabannegar English School: 22 August,6 September,12 September,26 September,10 October,31 October,15 November,21 November,29 November,12 December,19 December,20 December,9 January,16 January,30 January,31 January
Amol:
Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University): 22 August,12 September,26 September,10 October,24 October,7 November,14 November,21 November,5 December,12 December,19 December,9 January,16 January,30 January,31 January
Isfahan:
Isfahan University of Technology: 22 August,14 November,15 November,5 December,12 December,19 December,20 December
Karaj:
Shahid Beheshti University, Campus II: 6 September
Kerman:
Kerman Institute of Higher Education: 29 August,19 September,31 October,14 November,29 November,5 December,20 December,9 January,16 January,30 January,31 January
Qazvin:
Alborz University: 22 August,19 September,10 October,14 November,12 December,9 January
Qeshm Island:
Qeshm International Incubator: 26 September,31 October,21 November,19 December
Tabriz:
The University of Tabriz: 22 August,6 September,14 November,15 November,21 November,29 November,5 December,6 December,12 December,19 December,20 December,9 January,30 January
Urmia:
AVA Talk: 6 September,12 September,10 October,21 November,29 November,12 December,20 December,9 January,16 January,30 January,31 January
Yazd:
Imam Javad University College: 22 August,23 August,26 August,12 September,19 September,26 September,10 October,24 October,7 November,14 November,29 November,12 December,19 December,20 December
Zanjan:
Gostaresh Info Institute: 22 August,6 September,12 September,19 September,10 October,31 October,15 November,21 November,29 November,12 December,20 December,9 January,16 January,30 January,31 January