salam salam2
مراکز باز جهت ثبت نام آزمونiBT
مراکز باز جهت ثبت نام تافل اینترنتی iBT - به روز شده در 22:29 1399/09/12 ( 7 دقیقه قبل )
محتویات این صفحه هر 10 دقیقه به روز رسانی می شود.
(زمان هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند Late بوده و هزینه آن 250 دلار می باشد.)


Tehran:
Allameh Sokhan: 30 January,31 January,6 February,10 February,20 February,24 February,27 February,28 February,10 March,13 March,14 March,27 March,10 April,24 April,8 May,15 May,22 May
Amirbahador Educational Complex: 30 January,31 January,6 February,20 February,27 February,28 February,6 March,13 March,14 March,27 March,10 April,24 April,8 May,15 May,22 May
NOET (Sazman Sanjesh): 6 February,20 February,27 February,28 February,6 March,13 March,14 March,10 April,24 April,8 May,22 May
Shahid Beheshti University, Campus II: 6 February,27 February,6 March,10 April,8 May
Amol:
Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University): 31 January,6 February,13 March,10 April,15 May
Isfahan:
Isfahan University of Technology: 20 February,13 March,10 April,22 May
Karaj:
Shahid Beheshti University, Campus II: Kerman:
Kerman Institute of Higher Education: 16 January,31 January,6 February,20 February,27 February,28 February,6 March,13 March,14 March,27 March,10 April,24 April,8 May,15 May,22 May
Qazvin:
Alborz University: 6 February,6 March,10 April,8 May
Tabriz:
The University of Tabriz: 16 January,6 March,13 March,10 April
Urmia:
AVA Talk: 16 January,30 January,31 January,6 February,20 February,27 February,28 February,6 March,13 March,14 March,27 March,10 April,24 April,8 May,22 May
Yazd:
Imam Javad University College Yazd: 30 January,31 January,6 February,20 February,6 March,14 March,10 April,22 May
Zanjan:
Gostaresh Info Institute: 16 January,30 January,31 January,6 February,20 February,27 February,28 February,6 March,13 March,14 March,27 March,10 April,24 April,8 May,15 May,22 May